Privacyverklaring

Versie mei 2023

Deze Privacyverklaring informeert je over het beleid dat Stadspasparkeren B.V. en de derdengelden Stichting Mobility Revenue (hierna gezamenlijk te noemen 'Stadsparkeren') hebben ten aanzien van de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van de persoonsgegevens die wij verwerken. Stadsparkeren (Industrieweg 19, 5753 PB Deurne) is de controller van deze persoonlijke gegevens.

Om onze dienstverlening mogelijk maken, dient Stadsparkeren voor bepaalde van onze activiteiten gebruik te maken van jouw persoonsgegevens. Omdat wij je privacy zeer serieus opvatten, vragen wij enkel de persoonsgegevens welke wij strikt noodzakelijk achten en verwerken wij je persoonsgegevens op een dusdanige manier dat de integriteit en veiligheid wordt gegarandeerd.

Middels dit privacyverklaring willen wij voor je de volgende vragen beantwoorden:

 • Wie is Stadsparkeren?
 • Hoe verkrijgt Stadsparkeren jouw persoonsgegevens?
 • Welke persoonsgegevens verwerkt Stadsparkeren?
 • Voor welke doeleinden verwerken wij jouw informatie?
 • Hoe lang bewaart Stadsparkeren jouw persoonsgegevens?
 • Hoe beschermt Stadsparkeren jouw persoonsgegevens?
 • Welke rechten heb je ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens?
 • Waar kun je terecht voor vragen, klachten en meldingen?

Wie is Stadsparkeren?

Stadsparkeren biedt een landelijke parkeerdienst aan waarbij particulieren en bedrijven kunnen kiezen uit het ontvangen van een Stadspas of van het gebruiken van hun bestaande gemeentelijke- en/of medewerkerspas of OV-chipkaart ten einde achteraf parkeergeld te betalen voor parkeeracties op straat en in de parkeergarage met pas, kentekenherkenning, app en GSM. Het kantoor van Stadsparkeren is gevestigd te Deurne.

Overzicht bedrijfsgegevens

Naam: Stadspasparkeren B.V.
Adres: Industrieweg 19
Postcode: 5753PB
Plaats: Deurne
Telefoonnummer: 0900 – 12345 46
E-mail: [email protected]
KvK nr.: 17180181

Hoe verkrijgt Stadsparkeren jouw persoonsgegevens?

Stadsparkeren verkrijgt je persoonsgegevens hoofdzakelijk middels de drie hieronder omschreven wijzen:

·          De eerste wijze waarop Stadsparkeren jouw persoonsgegevens verkrijgt is middels jouw aanmelding via onze websites www.stadsparkeren.nl, www.parkerenassen.nl, www.parkerenbeverwijk.nl, www.parkerengorinchem.nl, www.arnhemparkeren.nl, www.parkerenveenendaal.nl, www.parkerenhelmond.nl of Apps ten einde een account aan te maken of bij het (telefonisch) contact met onze klantenservice.

·          De tweede wijze waarop Stadsparkeren jouw persoonsgegevens kan ontvangen, is wanneer deze van aangesloten gemeenten, beheerders van parkeergarages of parkeerapparatuur en openbaarvervoersbedrijven worden ontvangen ten einde jouw parkeeracties te registreren in het kader van onze dienstverlening of ten einde de door jou zelf opgegeven pasgegevens te valideren.

·          De derde wijze waarop Stadsparkeren persoonsgegevens over jou kan ontvangen is jouw interactie met onze Android en iOS applicaties.

Indien jouw gegevens op een andere wijze dan hierboven opgesomd zijn verkregen, gelden onverkort de beperkingen ten aanzien van het gebruik van deze persoonsgegevens zoals vastgelegd in dit Privacyverklaring. Stadsparkeren zal jouw persoonsgegevens zo zorgvuldig als mogelijk verwerken, ongeacht de oorsprong daarvan.

Welke persoonsgegevens verwerkt Stadsparkeren?

Om onze dienstverlening te realiseren en je volledig te ontzorgen bij het aan- en afmelden van jouw parkeeracties, hebben wij van je bepaalde persoonsgegevens nodig. Stadsparkeren verzamelt de hiernavolgende (persoons)gegevens van je indien je van onze diensten gebruik maakt:

 • Naam
 • Voorletter, voornaam
 • Woonadres
 • (Mobiele) telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(sen)
 • Locatiegegevens
 • Kentekengegevens en -historie
 • Type telefoon/apparaat
 • Gegevens ten behoeve van jouw betaling/automatische incasso (bankrekening en tenaamstelling);

In het geval van jouw bezoek aan onze website of het gebruik van onze App, wordt tevens apparaat-informatie, zoals je IP-adres, de taal- en browserinstellingen, tijdzone, besturingssysteem en browserversie, platform en schermresolutie verzameld.

Het kan ook voorkomen dat je vrijwillig aan ons overige persoonsgegevens afstaat anders dan in dit privacyverklaring benoemd, bijvoorbeeld in het kader van klantenservice of bemiddeling. Je kunt hierbij denken over gegevens van jouw voertuig.

Voor welke doeleinden verwerken wij jouw informatie?

Stadsparkeren gebruikt de over je verzamelde persoonsgegevens zodat we de hierna genoemde doeleinden kunnen realiseren. Per doeleinde wordt de juridische grondslag voor de verwerking benoemd, één en ander conform de vereisten van de (uitvoeringswet) Algemene Verordening. Gegevensbescherming.

Doeleinde van verwerkingJuridische grondslag van verwerking
Landelijk faciliteren van een bel-parkeerdienst particulieren door het doorgeven van jouw parkeeracties en actuele parkeerstatus aan de relevante controlerende (gemeentelijke) instanties en bedrijven. Uitvoering van de overeenkomst
Het administreren, beheren, betalen en het (laten) incasseren van de kosten welke voortkomen uit parkeeracties en het daaraan verbonden debiteuren- en crediteurenbeheer.Uitvoering van de overeenkomst en het nastreven van gerechtvaardigde belangen.
Het analyseren en optimaliseren van de dienstverlening van Stadsparkeren ten einde deze te verbeteren - eventueel op basis van jouw persoonlijke wensen of gebruiksgedrag - en de dienstverlening uit te bereiden. Nastreven van gerechtvaardigde belangen.
Het communiceren met klanten in het kader van parkeeracties, betalingen via APP, SMS of GSM en het (laten) verlenen van klantenservice en accountonderhoud in ruime zin.Uitvoering van de overeenkomst.
Het automatisch herkennen en verwerken van kentekengegevens bij parkeergarages welke kentekenherkenning ondersteunen.Uitvoering van de overeenkomst *1.
Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het voeren van administratie en het voldoen aan legitieme verzoeken van daartoe bevoegde overheidsinstanties.Voldoen aan relevante wet en regelgeving.
Het voorkomen, constateren en opsporen van fraude en fraudeurs ten einde eventuele schade op de juiste persoon of personen te verhalen.Voldoen aan relevante wet en regelgeving en het nastreven van gerechtvaardigde belangen.
De belangen van Stadsparkeren in het kader van veiligheid, beveiliging en beslechting van geschillen veiligstellen.Het nastreven van gerechtvaardigde belangen
Het uitvoeren van algemene bedrijfsprocessen, het voeren van intern management, opstellen van managementrapportages en het uitvoeren van audits. Het nastreven van gerechtvaardigde belangen
Het informeren van de klant over aan onze dienstverlening gerelateerde (niet-commerciële) informatie, zoals nieuwe aangesloten gemeentes of wijzigingen in parkeertarieven en dergelijken. Uitvoering van de overeenkomst en het nastreven van gerechtvaardigde belangen.

Hoe worden jouw persoonsgegevens gedeeld?

Stadsparkeren kan jouw persoonsgegevens verstrekken aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten en/of voor zover deze gegevens daarvoor naar hun aard of doeleinde dienen te worden aangewend. Stadsparkeren kan jouw gegevens tevens aan derden ter beschikking stellen, die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de doelstellingen, waaronder de doelstellingen van de vennootschappen binnen de juridische structuur van Stadsparkeren.

Daar wij bij onze dienstverlening onder meer gebruik maken van de IT-systemen van de bij ons aangesloten gemeenten en van het parkeerbedrijf IP Parking B.V., ontvangen deze partijen tevens gegevens over jou en jouw parkeeracties. Stadsparkeren kan een deel van haar klantenservice uitbesteden aan haar klantenservicepartner DIRECT Klantcontact B.V. Stadsparkeren bevraagt tevens kaart-management-systemen – zoals jouw stadspas of OV-chipkaart - om te verifiëren of de door jou ingevoerde gegevens juist zijn, voor zover je van deze mogelijkheid wenst gebruik te maken. Om deze verificatie uit te voeren, wordt jouw pasnummer gedeeld met de door je opgegeven (gemeentelijke) instantie.

Deze persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verstrekt aan derden die voorwaarden hanteren met minimaal een gelijkwaardig beschermingsniveau van de persoonsgegevens als de voorwaarden van Stadsparkeren en met Stadsparkeren een verwerkersovereenkomst afsluiten.

Tenslotte kan Stadsparkeren jouw gegevens aan derden verstrekken, indien wij daartoe op basis van (fiscaal) wettelijke bepalingen, accountancy-redenen of opdracht van een overheidsinstantie verplicht zijn, daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van de uitkomst of bewijsvoering in een rechtszaak, indien de bedrijfsstructuur verandert vanwege een fusie, splitsing of overname en/of in het geval dat Stadsparkeren dat gerechtvaardigd en noodzakelijk acht ter bescherming van onze eigen rechten, waarbij jouw rechten op een zo objectief mogelijke wijze daartegen zijn afgewogen. Jouw gegevens zullen te allen tijde binnen het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (EER) worden verwerkt.

Hoe lang bewaart Stadsparkeren jouw persoonsgegevens?

Stadsparkeren bewaart de persoonsgegevens niet langer dan dat het nodig is om onze dienstverlening aan je te verlenen, contractuele verplichtingen jegens jou en/of andere betrokken partijen – zoals gemeenten en parkeergarages - na te komen en de overige eerder in dit privacyverklaring genoemde doeleinden te realiseren.

In beginsel bewaren wij jouw gegevens in het kader van het verlenen van onze parkeerdiensten zo lang als je bij ons een actief account heeft. Indien je jouw account bij ons opzegt, worden jouw gegevens nog bewaard voor een periode van 7 jaren.

Stadsparkeren bewaart tevens jouw gegevens in het kader van de wettelijke fiscale-bewaarplicht, doch beperkt de bewaarde gegevens tot enkel de gegevens welke strikt noodzakelijk zijn om aan deze bewaarplicht te voldoen. Voor zover jouw gegeven zijn verwerkt in facturen in onze administratie, zullen deze worden bewaard voor een periode van 7 jaren.

Hoe beschermt Stadsparkeren jouw persoonsgegevens?

Stadsparkeren neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies, aanpassing of enige vorm van onrechtmatige of onbedoelde verwerking. Jouw gegevens worden dan ook te allen tijde naar beste vermogen beschermd en vertrouwelijk behandeld. Stadsparkeren maakt voor haar digitale verwerkingen gebruik van https verbindingen, voorzien van SSH en/of SSL certificaten.

Persoonsgegevens worden opgeslagen in beveiligde databases, welke zich bevinden op servers in een datacenter. Dit datacenter is tegen fysieke toegang beschermd door middel van strenge toegangscontrole. Digitaal zijn de databases beveiligd met een wachtwoord, de servers zijn beveiligd en enkel toegankelijk met het ter beschikking hebben van de juiste credentials voor de database.

Voor zover jouw data wordt opgeslagen in de databases, zal de beveiliging daarvan worden gegarandeerd middels de verwerkersovereenkomsten welke Stadsparkeren met deze partijen sluit. Stadsparkeren heeft de beveiliging bij deze partijen gecontroleerd en deze als ruim afdoende bevonden met het oog op de huidige stand der techniek.

Onze medewerkers hebben enkel het recht om de persoonsgegevens in te zien welke betrekking hebben op jouw parkeeracties, om de dagelijkse werkzaamheden uit te voeren en om je klantenservice te verlenen. Onze medewerkers worden opgeleid om jouw persoonsgegevens met zorgvuldigheid en integriteit te verwerken en hebben een contractueel afgedwongen geheimhoudingsplicht. Stadsparkeren hanteert een uitlog-beleid voor haar personeel.

Welke rechten heb je ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens?

De (uitvoeringswet) Algemene Verordening Gegevensbescherming garandeert dat je - ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens - de volgende rechten geniet:

Het recht op dataportabiliteit: Het recht om persoonsgegevens in een overdraagbare manier van ons te krijgen. Stadsparkeren ambieert om je via e-mail te voorzien van de persoonsgegevens of informatie welke je van ons verzoekt.

Het recht op verwijdering: Ook wel het recht om ‘vergeten te worden’ of het ‘recht op vergetelheid’. Je hebt het recht om verwijdering van jouw persoonsgegevens te verzoeken voor zover deze gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze door Stadsparkeren zijn verzameld.

Het recht op inzage: Je kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die Stadsparkeren van je heeft. Dit overzicht zal je kosteloos worden verstrekt, tenzij dit een onevenredige inspanning van Stadsparkeren vergt.

Het recht op rectificatie en aanvulling: Het recht om de persoonsgegevens die je verwerkt te wijzigen. Je hebt het recht om foutieve en/of incomplete informatie over jezelf te laten corrigeren.

Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken dan door Stadsparkeren verwerkt wordt.

Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: Dit houdt het recht in op een menselijke blik bij besluiten over jouw persoonsgegevens. Indien je meent dat een beslissing welke is genomen n.a.v. een geautomatiseerd proces, anders kan luiden indien deze handmatig wordt behandeld, kun je daartoe een verzoek bij Stadsparkeren indienen.

Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking: Je hebt het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden. Stadsparkeren beoordeelt binnen vier weken na ontvangst of het verzet gerechtvaardigd is. Indien het verzet gerechtvaardigd is dan beëindigt Stadsparkeren terstond de verwerking. In het geval dat wij niet aan jouw verzoek kunnen voldoen, zullen wij de gegevens die wij moeten bewaren blokkeren voor ander gebruik dan om bovenstaande (wettelijke) verplichtingen na te komen.

LET OP!

Het is mogelijk dat Stadsparkeren een identificatiemiddel van je zal verzoeken waarmee Stadsparkeren jouw identiteit ondubbelzinnig kan vaststellen. Stadsparkeren dient te allen tijde zonder redelijke twijfel vast te stellen dat de juiste betrokkenen deze verzoeken doen. Jouw identificatiemiddel zal niet langer worden bewaard dan noodzakelijk om jouw aanspraak te beoordelen, behoudens jouw instemming om deze voor een langere termijn te bewaren voor een specifiek verklaard doel.

Waar kun je terecht voor vragen en meldingen?

Voor eventuele vragen over dit Privacyverklaring kun je e-mailen naar [email protected] onder vermelding van het onderwerp Inzake Persoonsgegevens, t.a.v. de data protection officer Roxanne Vos. Als alternatief kun je ons bellen of een brief zenden met gebruik van de bovenaan deze verklaring genoemde adresgegevens, ter attentie van de Afdeling Persoonsgegevens. Onze contactgegevens vind je bovenaan deze privacyverklaring.

Stadsparkeren hanteert een termijn van vier weken om jouw verzoeken te beantwoorden. Binnen vier weken wordt, indien aan bijvoorbeeld een verzoek tot inzage wordt voldaan, een zo volledig als mogelijk overzicht verstrekt van jouw persoonsgegevens in de verwerkingen die zijn toegepast. Indien Stadsparkeren voldaan heeft aan een verzoek om gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, zal zij derden aan wie deze gegevens zijn verstrekt, mededeling doen van de aangebrachte wijzigingen. Stadsparkeren hoeft hieraan niet te voldoen indien dit onmogelijk is of een onevenredige inspanning kost.

Voor klachten over de wijze waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt, kun je contact opnemen met [email protected]. Wij verzoeken je in dat kader ons te voorzien van voldoende referenties om jouw klacht in goede orde behandelen, zoals je naam, adres en kaartnummer. Indien je niet tevreden bent met de middels onze interne klachtprocedure geboden oplossing, heb je ook de mogelijkheid om een klacht of een melding in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Stadsparkeren behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen in onze dienstverlening of nieuwe wetgeving. Het verdient daarom aanbeveling om regelmatig dit Privacyverklaring te raadplegen. Laatste aanpassing: 22 mei 2023